كارگاه تخصصي عكسبرداري و تصويربرداري هوايي

روز جمعه 
كارگاه تخصصي عكسبرداري و تصويربرداري هوايي 
در خانه ي هنرمندان ، 
مدرس : ايمان سيوف جهرمي 
لينك و محتوا و نحوه ي ثبت نام اينجاست ، كارگاه شماره ي ٦ : 
http://10days.nips.org.ir/ViewContent.aspx?PageID=18